Terms Of Use
เงื่อนไขการใช้บริการ(Term Of Use) “เงื่อนไขการใช้บริการ” ที่กำหนดนี้จะครอบคลุมสิทธิและภาระหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการบริการ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “บริการ” ที่บริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” จัดให้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเงื่อนไขการใช้บริการถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการกับท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ท่านอ่านและพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้โดยละเอียด เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ ย่อมถือว่าท่านยินยอมและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม เงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการด้วย ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและหากท่านได้มีการใช้บริการไปแล้ว ท่านก็จะต้องระงับการใช้บริการในทันที สาระสำคัญ สาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปให้เพื่อความสะดวกของท่านนี้ ไม่ได้เป็นการแทนที่เงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดแต่ประการใด ข้อมูลจราจรที่มีอยู่จริงเป็นหลัก : ข้อมูลที่ท่านได้รับจากการใช้บริการไม่เป็นการแทนที่หรือมีผลเหนือซึ่งข้อมูลจราจรที่มีอยู่จริงตามถนน เช่น สภาพจราจร ป้ายจราจร สัญญาณจราจร คำสั่งเจ้าพนักงานจราจร ฯลฯ ซึ่งหมายความว่า ท่านต้องยึดข้อมูลจราจรที่มีอยู่จริงของภาครัฐเป็นหลักในการใช้บริการนี้ การขับขี่ด้วยความระมัดระวัง : ท่านจะต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังตามสภาพถนนและตามข้อกำหนดของกฎหมายจราจร ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน : ข้อมูลที่ท่านได้รับจากการใช้บริการเกิดจากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ที่ติดตั้งไว้ในรถแท็กซี่ ซึ่งโดยพื้นฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีการผันแปรและอาจไม่เที่ยงตรง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถให้การรับประกันความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านได้ ให้ถือว่าข้อมูลการบริการนั้นเป็นการให้เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและการขับขี่ โดยที่ความรับผิดชอบทั้งปวงยังอยู่กับผู้ใช้บริการ บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง : ในการให้บริการจะใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ดังนั้นหากไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวหรือเทคโนโลยีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและค่าบริการถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน : การส่งและการรับข้อมูลการบริการ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ GPRS/3G หรือ WIFI ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายจะระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างท่านกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการแก่ท่าน ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรี : การให้บริการประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงแผนที่เส้นทางและข้อมูลการจราจร ซึ่งบริการ ฐานข้อมูลของบริการ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แบบแผนที่เส้นทางที่ให้บริการ และวงจรหรือคำสั่งเชิงตรรกะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรีที่ท่านจะสามารถนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และจำหน่ายแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน ผู้ใช้บริการ : บริการที่จัดให้นี้มุ่งหมายให้บุคคลที่มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ใช้บริการหลัก หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ไม่มีความเหมาะสมกับการบริการ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกการให้บริการแก่บุคคลนั้นและลบบัญชีผู้ใช้บริการของบุคคลนั้นทันที “บริการ” คืออะไร