Privacy Policy
ข้อห้ามในการส่งข้อมูลหรือข้อความ ห้ามมิให้ส่งข้อมูลหรือข้อความที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ รวมถึงการโฆษณา เว้นแต่ข้อมูลหรือข้อความนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ แล้ว เมื่อท่านส่งข้อมูลหรือข้อความเพื่อเผยแพร่ผ่านทางบริการของบริษัทฯ ท่านจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นไม่ละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ท่านจะต้องส่งข้อมูลหรือข้อความที่มีความชัดเจนเท่านั้นและจะต้องไม่ส่งข้อมูลหรือข้อความที่ ทำให้เสื่อมสิทธิหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแต่ลิขสิทธิ์หรือเครื่งหมายการค้า เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคล เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคล ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่อบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากบุคคลนั้นก่อน ผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือคุกคามความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด ก่อกวน ก้าวร้าว ขู่เข็ญ หรือหยาบคาย มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการเหยียดหยามหรือแบ่งแยกชนชั้นที่มีต่อเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ ชนชาติ ศาสนา เพศ อาชีพ เพศ ความเจ็บป่วย ความสามารถทางกายหรือจิต ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือชนชั้นทางสังคมหรือเศรษฐกิจ สนับสนุนการกระทำความผิดอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือการฟ้องร้องคดี สร้างวงจรแชร์ลูกโซ่ จดหมายลูกโซ่ ข้อความเสนอสินค้าหรือโฆษณาที่รบกวนผู้รับ หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการนี้ แสดงโดยชัดเจนหรือโดยนัยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นความจริง บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านใช้บริการหรือลบข้อมูลหรือข้อความที่ท่านส่งหรือนำเสนอได้ หากปรากฏว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือปรากฏว่าท่านกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การบริการ ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ หรือตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ใช้บริการ หรือบริษัทฯ ในกรณีนี้บริษัทฯ อาจใช้มาตรการป้องกันมิให้ท่านเสนอข้อมูลหรือข้อความในบริการของบริษัทฯ ได้ ข้อกำหนดนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิใดๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย สิทธิในข้อมูลหรือข้อความ เมื่อท่านได้ส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความตามที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ ท่านย่อมแสดงและรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลหรือข้อความนั้นและท่านได้รับอนุญาตที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น รวมทั้งอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลหรือข้อความนั้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ไม่ถือว่าบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลหรือข้อความนั้นแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าท่านได้อนุญาตโดยไม่อาจเพิกถอนสิทธิได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่ตลอดไป เป็นสิทธิที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เป็นสิทธิที่ไม่จำกัด เป็นสิทธิที่ไม่มีค่าตอบแทน เป็นสิทธิที่สามารถให้แก่บุคคลอื่นได้ และเป็นสิทธิที่สามารถโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ การทำสำเนา การแจกจ่าย การพัฒนาต่อ การแสดงในที่สาธารณะ หรือดำเนินการใดในที่สาธารณะได้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และผู้อื่นตามที่ท่านกำหนด ไม่จำกัดเพียงแค่การใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ขยายขอบเขตไปถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามแต่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควรอีกด้วย สำหรับการใช้ประโยชน์ในข้อมูลหรือข้อความของผู้ใช้บริการรายอื่นจะจำกัดอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และในกรณีนี้ถือว่าบริษัทฯ เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน “บริการ” คืออะไร บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อมูลจราจร เช่น ความแออัดของการจราจร ฯลฯ ด้วยการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทฯ สิทธิการใช้ บริการของบริษัทฯ : บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้บริการซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยมิใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้า ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนดไว้นี้ การใช้บริการ ท่านสามารถใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถนำบริการไปเสนอให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้ ท่านไม่สามารถนำบริการไปขายหรือให้เช่าต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถนำเสนอบริการต่อสาธารณะโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหรือรวมเข้ากับการบริการของท่าน เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน ท่านไม่สามารถทำสำเนา พิมพ์ บันทึก หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลการบริการ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดให้ใช้ได้และประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น เมื่อมีการใช้บริการหรือใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ท่านไม่สามารถแยกส่วน (Scraping) ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Mining) หาประโยชน์จากข้อมูล (Harvesting) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้งาน (Screen Scraping) รวบรวมข้อมูล (Data Aggregating) และจัดลำดับข้อมูล (Indexing) นอกจากนี้ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สไปเดอร์ (Spider) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สแครบเปอร์ (Scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่อาจใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้